Volodymyr Makarenko, Winter in the Village of Novo Pushkarivka, 1983, gouache on paper, 30x23cm
Volodymyr Makarenko, Winter in the Village of Novo Pushkarivka, 1983, gouache on paper, 30x23cm
Winter in the Village of Novo Pushkarivka
gouache on paper, 30x23cm 1983